Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Văn bản khác

1
Chương trình 04/CTr-UBND năm 2021 về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 29/03/2021

Ngày hiệu lực: 29/03/2021

Tình trạng: Không xác định

2
Chương trình hành động 04/CTr-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TU về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày ban hành: 12/02/2023

Ngày hiệu lực: 12/02/2023

Tình trạng: Không xác định

3
Chương trình 04/CTPH-BHXHVN-THVN năm 2023 phối hợp truyền thông giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2023-2026

Ngày ban hành: 09/11/2023

Ngày hiệu lực: 09/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Đề án 05/ĐA-UBND năm 2024 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 10/06/2024

Ngày hiệu lực: 10/06/2024

Tình trạng: Không xác định

5
Kết luận 81-KL/TW năm 2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 03/06/2024

Ngày hiệu lực: 03/06/2024

Tình trạng: Không xác định

6
Đề án 01/ĐA-UBND sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 29/05/2024

Ngày hiệu lực: 29/05/2024

Tình trạng: Không xác định

7
Đề án 02/ĐA-UBND năm 2024 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 28/05/2024

Ngày hiệu lực: 28/05/2024

Tình trạng: Không xác định

8
Kết luận 80-KL/TW năm 2024 về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 23/05/2024

Ngày hiệu lực: 23/05/2024

Tình trạng: Không xác định

9
Chương trình 784/CTr-UBND xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2024

Ngày ban hành: 26/04/2024

Ngày hiệu lực: 26/04/2024

Tình trạng: Không xác định

10
Chương trình 02/CTr-UBND hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Ngày ban hành: 11/01/2024

Ngày hiệu lực: 11/01/2024

Tình trạng: Không xác định

11
Đề án 08/ĐA-UBND năm 2024 xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, giai đoạn 2024-2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Ngày ban hành: 23/04/2024

Ngày hiệu lực: 23/04/2024

Tình trạng: Không xác định

12
Phương án 1581/PA-UBND năm 2024 tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 17/03/2024

Ngày hiệu lực: 17/03/2024

Tình trạng: Không xác định

13
Đề án 01/ĐA-UBND năm 2024 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 29/03/2024

Ngày hiệu lực: 29/03/2024

Tình trạng: Không xác định

14
Chương trình 20/CTr-UBND hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Hà Giang ban hành

Ngày ban hành: 16/01/2024

Ngày hiệu lực: 16/01/2024

Tình trạng: Không xác định

15
Chương trình 03/CTrPH-BCA-BGDĐT năm 2024 phối hợp giữa giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030

Ngày ban hành: 21/01/2024

Ngày hiệu lực: 21/01/2024

Tình trạng: Không xác định

16
Chương trình hành động 01/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Cà Mau ban hành

Ngày ban hành: 18/01/2024

Ngày hiệu lực: 18/01/2024

Tình trạng: Không xác định

17
Chương trình 01/CTr-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ do tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 04/01/2024

Ngày hiệu lực: 04/01/2024

Tình trạng: Không xác định

18
Công bố 975/UBND-KT về giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2022

Ngày ban hành: 27/02/2022

Ngày hiệu lực: 27/02/2022

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Công bố 973/UBND-KT về đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2022

Ngày ban hành: 27/02/2022

Ngày hiệu lực: 27/02/2022

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Chương trình 217/CTr-BGDĐT-BVHTTDL năm 2022 phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2026

Ngày ban hành: 03/03/2022

Ngày hiệu lực: 03/03/2022

Tình trạng: Không xác định

21
Chương trình 01/CTrPH-BNNPTNT-BGDĐT năm 2024 phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2024-2029

Ngày ban hành: 04/01/2024

Ngày hiệu lực: 04/01/2024

Tình trạng: Không xác định

22
Phương án 7424/PA-UBND năm 2023 về tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/11/2023

Tình trạng: Không xác định

23
Chương trình 02/CTr-VKSTC thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2024

Ngày hiệu lực: 26/02/2024

Tình trạng: Không xác định

24
Chương trình phối hợp 204/CTPH-TANDTC-UBATGTQG thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia giai đoạn 2023-2030

Ngày ban hành: 04/07/2023

Ngày hiệu lực: 04/07/2023

Tình trạng: Không xác định

25
Kết luận 61-KL/TW năm 2023 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 16/08/2023

Ngày hiệu lực: 16/08/2023

Tình trạng: Không xác định

26
Kết luận 72-KL/TW năm 2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành

Ngày ban hành: 22/02/2024

Ngày hiệu lực: 22/02/2024

Tình trạng: Không xác định

27
Chương trình hành động 686/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 22/01/2024

Ngày hiệu lực: 22/01/2024

Tình trạng: Không xác định

28
Chương trình hành động 687/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 22/01/2024

Ngày hiệu lực: 22/01/2024

Tình trạng: Không xác định

29
Kết luận 70-KL/TW năm 2024 phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 30/01/2024

Ngày hiệu lực: 30/01/2024

Tình trạng: Không xác định

30
Chương trình hành động 88/CTr-UBND năm 2023 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP về chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Ngày ban hành: 22/05/2023

Ngày hiệu lực: 22/05/2023

Tình trạng: Không xác định

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây