Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.848 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Dự thảo Quyết định về Quy chế quản lý và sử dụng Trang thông tin điện tử Thanh tra Bộ Giao thông vận tải trên mạng Internet

Ngày ban hành: 31/10/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

2
Quyết định 63/2015/QĐ-UBND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 30/10/2015

Ngày hiệu lực: 14/11/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 64/2015/QĐ-UBND Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 30/10/2015

Ngày hiệu lực: 09/11/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Thông tư 38/2015/TT-BCT quy định chi tiết về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 14/12/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2015 Nghị định quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Circular No. 38/2015/TT-BCT dated October 30th 2015, detailing certain contents of the investment in the form of public-private partnership under the authority of the Ministry of Industry and Trade

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 14/12/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông báo 349/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định 1788/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Không xác định

8
Quyết định 1763/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt kết quả dự án: điều tra thoái hóa đất tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Điều lệ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 3882/QĐ-BGTVT năm 2015 công bố cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 7116/SXD-QLQH năm 2015 liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 4014/BTP-BTNN năm 2015 hướng dẫn triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 8321/BYT-BH năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, cung ứng, chỉ định sử dụng và thanh toán bảo hiểm xã hội đối với một số thuốc do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 8943/VPCP-KTTH năm 2015 xử lý Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam khi cổ phần hóa Vinapaco do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Kế hoạch 3797/KH-UBND năm 2015 về phát triển Kinh tế tập thể 5 năm 2016-2020 do Tỉnh Bình Dương ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Không xác định

16
Thông báo 2768/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Không xác định

17
Quyết định 2254/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 50/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 08/11/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 3090/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 43/2015/QĐ-UBND Quy định trình tự xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 09/11/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 5021/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi và mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 2053/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng năm 2016

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 4143/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án hỗ trợ đầu tư cấp thiết hạ tầng du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 5029/QĐ-UBND năm 2015 về giải thể Hội Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 4487/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt chủ trương xây dựng Dự án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 38/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 08/11/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 19/2015/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 08/11/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 3352/QĐ-TCHQ năm 2015 về thành lập kho ngoại quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 1300/QĐ-BXD năm 2015 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 29/10/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Quyết định 32/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2015

Ngày hiệu lực: 08/11/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây