Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 27.630 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 01/BCT-TTTN năm 2023 về điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 2/QLBH-PNT năm 2023 về việc bỏ quy định bắt buộc Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe gắn máy do Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 31/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Ngày ban hành: 31/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 01/QĐ-UBND thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 01/QĐ-BNV về Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2023

Ngày ban hành: 31/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư 19/2022/TT-BYT hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 14/02/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 4603/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Chính sách Người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 34/2022/QĐ-UBND quy định hoạt động Ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 4795/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030"

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Circular No. 68/2022/TT-BCA dated December 31, 2022 on amendment to Circular No. 73/2021/TT-BCA on passport, laissez-passer forms and related schedules

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 3440/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ năm 2022 hướng dẫn thu hồi đất và xử lý tài sản gắn liền với đất khi người sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Kế hoạch 430/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động 163-CTr/TU thực hiện Kết luận 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Không xác định

14
Kế hoạch 3103/KH-UBND năm 2022 củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở giáo dục thường xuyên giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Không xác định

15
Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 1557/QĐ-UBND năm 2022 quy định về đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách nhà nước hàng năm cho chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 1565/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 87/2022/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 09/01/2023

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1554/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 1568/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 1577/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 4593/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Du lịch tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 3241/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 51/2022/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 14/01/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 54/2022/QĐ-UBND Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 14/01/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 3349/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền thu hồi đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 56/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2021/QĐ-UBND Quy định về thẩm định, phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 11/01/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định số 3269/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 3257/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2022

Ngày hiệu lực: 30/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây