Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 33 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 111-CT năm 1982 về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân, viên chức các ngành sản xuất do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 718/UB thống nhất mạng lưới thu mua tôm xuất khẩu tại các chợ trong nội thành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Tiêu chuẩn ngành 12 TCN 14:1982 về thông nhựa (p.merkusii) - Cây con đem đi trồng - Yêu cầu chất lượng do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 28/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

4
Tiêu chuẩn ngành 12 TCN 17:1982 về thông nhựa (p.merkusii) - Hỗn hợp ruột bầu ương thông - Phương pháp xác định chất lượng do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 28/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

5
Tiêu chuẩn ngành 12 TCN 16:1982 về thông nhựa (p.merkusii) - Hỗn hợp ruột bầu ương thông - Yêu cầu chất lượng do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 28/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

6
Thông tư 48-BT-1982 hướng dẫn thực hiện Quyết định 126-CP-1981 về công tác hướng nghiệp trong Trường phổ thông và sử dụng hợp lý học sinh Phổ thông các cấp tốt nghệp ra trường do Bộ trưởng Tổng thư ký ban hành

Ngày ban hành: 26/04/1982

Ngày hiệu lực: 11/05/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị định 74-HĐBT năm 1982 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/04/1982

Ngày hiệu lực: 10/05/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Nghị quyết số 166-NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/04/1982

Ngày hiệu lực: 07/05/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3717:1982 về vịt để làm giống do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3716:1982 về trứng vịt ấp do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 74-QĐ năm 1982 ban hành bổ sung một tiêu chuẩn Nhà nước về Trứng vịt tươi do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ thị 73-HĐBT năm 1982 về chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức cán bộ của Tổng cục Khai hoang xây dựng kinh tế mới thuộc Bộ Nông nghiệp sang Ban chỉ đaọ phân bổ lao động và dân cư do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/04/1982

Ngày hiệu lực: 06/05/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 75-QĐ năm 1982 ban hành bốn tiêu chuẩn Nhà nước về lợn,trứng vịt ấp và vịt giống do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/04/1982

Ngày hiệu lực: 31/12/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1467:1982 về lợn cái giống móng cái - phân cấp chất lượng do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư 40-BT-1982 hướng dẫn thi hành Nghị quyết 16-HĐBT-1982 về việc tinh giảm biên chế hành chính do Bộ trưởng Tổng thư ký ban hành

Ngày ban hành: 21/04/1982

Ngày hiệu lực: 06/05/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 299/QĐ-UB năm 1982 về việc tổ chức màng lưới báo cáo tình hình giá cả thị trường do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 20/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông tư 39-BT năm 1982 thi hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp ở miền Nam và thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 do Bộ trưởng Tổng thư ký ban hành

Ngày ban hành: 20/04/1982

Ngày hiệu lực: 05/05/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quy định 298/QĐ-UB năm 1982 về phương thức cấp bù giá một số mặt hàng tiêu chuẩn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 20/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 71-HĐBT năm 1982 về việc thành lập Vụ các vấn đề quốc phòng và động viên nền kinh tế quốc dân thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Chỉ thị 15/CT-UB năm 1982 về triển khai thực hiện pháp lệnh quy định việc xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/04/1982

Ngày hiệu lực: 18/04/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 101-CT năm 1982 về việc đăng ký hộ khẩu, cung cấp lương thực, thực phẩm cho cán bộ, công nhân xây dựng điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 18/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Chỉ thị 14/CT-UB năm 1982 về thuế buôn chuyến do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 16/04/1982

Ngày hiệu lực: 16/04/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 91-CT năm 1982 về việc thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản đã thực hiện vượt kế hoạch năm 1981 và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 601/UB về chấp hành nguyên tắc giao dịch với các tổ chức người nước ngoài tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 13/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Chỉ thị 87-CT năm 1982 về công tác phòng, chống lụt, bão năm 1982 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 12/04/1982

Ngày hiệu lực: 27/04/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Chỉ thị 88-CT năm 1982 về tăng cường công tác quản lý khoa học và kỹ thuật ở các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 12/04/1982

Ngày hiệu lực: 27/04/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 67-HĐBT năm 1982 về việc mở rộng thị xã Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 07/04/1982

Ngày hiệu lực: 22/04/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông tư 12-TC/HCVX-1982 sửa đổi chế độ phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước đi công tác ở trong nước (công tác phí) do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 07/04/1982

Ngày hiệu lực: 15/04/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 65-HĐBT năm 1982 về việc tạm thời khoanh vùng núi Chư Môm Rây - Ngọc Vin thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành khu rừng cấm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 06/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn số 560/UB về việc tăng cường quản lý ruộng đất và công tác điều hành ruộng đất ở Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 06/04/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây