Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.235 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn số 667/TY-DT về việc thống nhất cách gọi tên dịch cúm A/H1N1 do Cục Thú y ban hành

Ngày ban hành: 30/04/2009

Ngày hiệu lực: 30/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông báo số 06/TB-BYT về dịch cúm A(H1N1) do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/04/2009

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 1886/QĐ-UBND về chấm dứt hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giản biên chế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/04/2009

Ngày hiệu lực: 29/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư 03/2009/TT-BNV hướng dẫn về tên gọi Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, quận và biển tên cơ quan Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông tư 23/2009/TT-BNN Quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh mật ong do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 12/06/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Thông tư 04/2009/TT-BNV sửa đổi khoản 3, khoản 4 điều 5 Thông tư 02/2009/TT-BNV hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 31/03/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Thông báo số 642/TB-DPMT về tình hình dịch cúm lợn A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND về phát triển kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 08/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 734/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 732/BXD-KTXD về việc chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 731/BXD-KTXD về việc Chi phí đảm bảo an toàn giao thông do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 2365/TCHQ-KTTT vê xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 1391/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương đối với người lao động trong công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 2698/BGTVT-KCHT về việc cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định Đề án phát triển Bể than đồng bằng sông Hồng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 891/2009/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 31/03/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Decision No. 71/2009/QD-TTg of April 29, 2009, approving the project on supporting poor districts in promoting the sending of workers abroad for sustainable poverty reduction in the period of 2009-2020

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 3240/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ danh mục thủ tục hành chính tại thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 1292/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 30/04/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 125/2009/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 165/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 08/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 443/QĐ-TCT năm 2009 về quy trình quản lý đăng ký thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 13/05/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 1124/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc chuyển đường tỉnh 613 (km2+900-km11+252) thành tuyến quốc lộ 14E (kéo dài) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 2003/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Lý Thường Kiệt, Hà Nội – phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 08/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn số 1583/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nhang trừ muỗi và thuốc xịt muỗi do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn số 1390/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương tính trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn số 2761/VPCP-KTN về việc thực hiện chính sách vận tải biển tại Quyết định số 149/2003/QĐ-TTg ngày 23/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn số 650/TTg-KTN về việc phát triển ngành công nghiệp khai thác bauxite, sản xuất alumine do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn số 1388/LĐTBXH-LĐTL về việc đăng ký thang lương, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn số 1387/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp hạng doanh nghiệp cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn số 1384/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn số 736/BXD-KTXD về việc thực hiện cơ chế quản lý đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2009

Ngày hiệu lực: 28/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây