Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 907 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 06/2011/TT-BNV về chức danh, mã số ngạch viên chức hộ sinh do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 14/04/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Thông báo 31/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Chỉ thị 06/2011/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 10/03/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án “Xây dựng và rà soát chế độ chính sách đối với hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sỹ; tài trợ, đặt hàng đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; chính sách khuyến khích sáng tác trong hoạt động văn học, nghệ thuật” thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 0912/QĐ-BCT năm 2011 về Tiêu chí đánh giá, thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 07/2011/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông do tỉnh Tây Ninh ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 10/03/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2011 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 335/QĐ-BNN-KH năm 2011 về Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 11/ NQ-CP về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2011 về quy định đơn giá thuê đất và giá cho thuê hạ tầng tại khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới và khu công nghiệp cảng biển Hòn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 0905/QĐ-BCT năm 2011 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ Latinh giai đoạn 2011-2015” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 12/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2009/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 10/03/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án “Xây dựng và rà soát chế độ chính sách đối với hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sỹ; tài trợ, đặt hàng đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; chính sách khuyến khích sáng tác trong hoạt động văn

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 314/QĐ-TTg năm 2011 thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Áo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 660/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 1229/BNN-TC về tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT/BTC-BNV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 868/TCHQ-GSQL về hàng tái nhập chờ xuất khẩu ra nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 550/BNN-TY về quản lý vắc xin lở mồm long móng trong Quỹ dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 1217/BNN-KHCN điều chỉnh danh mục thiết bị của dự án xây dựng công trình Phân viện nghiên cứu Hải sản phía Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 542/BNN-CB về hỗ trợ tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư nông nghiệp Việt Nam tại Tây Ban Nha do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 1637/NHNN-CSTT giải pháp thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 552/BNN-ĐMDN thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 1232/BNN-KHCN xây dựng Thông tư quy định về yêu cầu đối với phòng kiểm chứng quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 540/LĐTBXH-KHTC về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Thông tư 07/2011/TT-BTTTT hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 30/04/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 08/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão do tỉnh Long An ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 10/03/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 02/2011/QĐ-UBND về Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 10/03/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2011 đính chính Quyết định 2688/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Decision No. 315/QD-TTg of March 01, 2011 on the pilot provision of agricultural insurance during 2011- 2013

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 273/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 272/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2011

Ngày hiệu lực: 28/02/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây