Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 170 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2023/BTTTT về Bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2026

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

2
Thông tư 14/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2026

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

3
Circular No. 14/2023/TT-NHNN dated November 20, 2023 on internal control system of non-bank credit institution

Ngày ban hành: 19/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/09/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

4
Law No. 17/2023/QH15 dated June 20, 2023 on Cooperatives

Ngày ban hành: 19/06/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

5
Law No. 19/2023/QH15 dated June 20, 2023 on Protection of Consumers’ Rights

Ngày ban hành: 19/06/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

6
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 55:2023/BTTTT về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 khz đến 25 mhz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 khz đến 30 mhz

Ngày ban hành: 26/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

7
Thông tư 15/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

8
Law No. 18/2023/QH15 dated June 20, 2023 on Civil Defense

Ngày ban hành: 19/06/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

9
Thông tư 16/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

10
Quyết định 42/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

11
Law No. 20/2023/QH15 dated June 22, 2023 on Electronic Transactions

Ngày ban hành: 21/06/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

12
Law No. 16/2023/QH15 dated June 19, 2023 on Prices

Ngày ban hành: 18/06/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

13
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 111:2023/BTTTT về Thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

14
Thông tư 17/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 26/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

15
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2023/BCT về An toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Ngày ban hành: 14/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/05/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

16
Thông tư 23/2023/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 14/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/05/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

17
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 75:2023/BTNMT về Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

Ngày ban hành: 30/10/2023

Ngày hiệu lực: 30/04/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

18
Thông tư 17/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/10/2023

Ngày hiệu lực: 30/04/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

19
Thông tư 56/2023/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

20
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2023/BCA về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành: 29/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

21
Thông tư 11/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 28/09/2023

Ngày hiệu lực: 28/03/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

22
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN74:2023/BTNMT về Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000

Ngày ban hành: 28/09/2023

Ngày hiệu lực: 28/03/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

23
Thông tư 34/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/02/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

24
Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 27/11/2023

Ngày hiệu lực: 31/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

25
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 73:2023/BTNMT về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000

Ngày ban hành: 30/07/2023

Ngày hiệu lực: 30/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

26
Thông tư 08/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/07/2023

Ngày hiệu lực: 30/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

27
Thông tư 25/2023/TT-BCT quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 19/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

28
Quyết định 3638/QĐ-BVHTTDL năm 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 26/11/2023

Ngày hiệu lực: 14/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

29
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2023/BQP về Đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: 14/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

30
Quyết định 2785/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 14/01/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây