Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 38 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 326-CT năm 1987 ban hành tỷ giá phi mậu dịch đối với đồng rúp xô-viết và tỷ giá chính thức đối với đông đô-la mỹ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ngày ban hành: 29/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 269/QĐ-UB năm 1987 ban hành bản qui định về cơ chế quản lý và vận dụng chánh sách khuyến khích phát triển sản xuất đối với các nông trường, lâm trường, ngư trường tại huyện Duyên Hải của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 25/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 268/QĐ-UB năm 1987 ban hành Bản qui định về sử dụng đất đai, mặt nước còn hoang hóa hoặc chưa được sử dụng hết ở các quận, huyện và nông, lâm, ngư trường trên địa bàn thành phố của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 24/11/1987

Ngày hiệu lực: 24/11/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Thông tư liên Bộ 29-TT/LB năm 1987 sửa đổi lại chế độ ăn của người bệnh là công nhân, viên chức Nhà nước tại các bệnh viện, nhà điều dưỡng do Bộ Y tế - Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 23/11/1987

Ngày hiệu lực: 30/11/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Nghị định 219-HĐBT năm 1987 về việc chuyển giao công tác đăng ký hộ tịch từ Bộ Nội vụ sang Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân các cấp do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/11/1987

Ngày hiệu lực: 19/11/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 112-NH/QĐ năm 1987 ban hành thể lệ thanh toán bằng séc ngoại tệ của Tổng Giám đốc Ngân hàng nhà nước

Ngày ban hành: 18/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 111-NH/QĐ năm 1987 ban hành thể lệ phát hành và sử dụng phiếu đồng Việt Nam gốc ngoại tệ của Tổng Giám đốc Ngân hàng nhà nước

Ngày ban hành: 18/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị định 218-HĐBT năm 1987 về việc định lại mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 18/11/1987

Ngày hiệu lực: 03/12/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 601-QĐ năm 1987 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về ô tô khách của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Ngày ban hành: 17/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 600-QĐ năm 1987 ban hành tiêu chuẩn nhà nước về Máy thu thanh của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Ngày ban hành: 17/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 601-QĐ năm 1987 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về kiểm tra không phá hủy mối hàn của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Ngày ban hành: 17/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4463:1987 về Máy thu thanh - Phân loại, thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4460:1987 về Quặng tinh barit xuất khẩu - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1548:1987 về Kiểm tra không phá hủy mối hàn - Phương pháp siêu âm do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 601-QĐ năm 1987 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về Quặng tinh Barit xuất khẩu của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Ngày ban hành: 17/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 599-QĐ năm 1987 ban hành sáu tiêu chuẩn Nhà nước của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Ngày ban hành: 17/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Pháp lệnh bổ sung Điều lệ về thuế công thương nghiệp và Điều lệ về thuế hàng hoá năm 1987 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 16/11/1987

Ngày hiệu lực: 27/11/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Chỉ thị 41/CT-UB năm 1987 nghiêm cấm thu mua phế liệu có trái nổ, chất nổ, chất cháy trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 13/11/1987

Ngày hiệu lực: 13/11/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Thông tư 16-NT-1987 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức quản lý và kinh doanh của ngành nội thương ở cấp tỉnh và huyện do Bộ Nội thương ban hành

Ngày ban hành: 13/11/1987

Ngày hiệu lực: 28/11/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 217-HĐBT năm 1987 ban hành các chính sách đổi mới kế hoạch hoá và hạch toán kinh doanh Xã hội chủ nghĩa đối với xí nghiệp quốc doanh của Hội đồng Bộ trưởng

Ngày ban hành: 13/11/1987

Ngày hiệu lực: 28/11/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 216-HĐBT năm 1987 về tổ chức thanh niên xung phong trong tình hình hiện nay do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 12/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Chỉ thị 320-CT năm 1987 triển khai cuộc vận động phát hành công trái xây dựng tổ quốc 1987-1988 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 11/11/1987

Ngày hiệu lực: 26/11/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 214-HĐBT năm 1987 về việc kiện toàn Uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 11/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 4533/UB-ĐN sửa đổi tỷ lệ thu nạp nghĩa vụ ngoại tệ đối với các mặt hàng xuất khẩu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 4505/UB-TM tiến hành kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh theo Quyết định 138/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 09/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 213-HĐBT năm 1987 về việc đổi tên Uỷ ban quốc gia điều tra hậu quả chiến tranh hoá học của mỹ ở Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 08/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 211-HĐBT năm 1987 về việc thu phí giao thông đường bộ, đường sông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 08/11/1987

Ngày hiệu lực: 31/12/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 240/QĐ-UB năm 1987 ban hành qui định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 06/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Nghị định 210-HĐBT năm 1987 về việc thành lập Tổng công ty Lương thực trung ương trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 06/11/1987

Ngày hiệu lực: 06/11/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 313-CT năm 1987 về định mức chiết khấu thương nghiệp của ngành nội thương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 05/11/1987

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây