Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.315 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 01/STC-QLNS hướng dẫn về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2009 do Sở Tài chính tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2008

Ngày hiệu lực: 31/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 14/2008/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 17/02/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 4096/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh quy định mức thu phí kim tĩnh tại Nghĩa địa nhân dân Thị xã Vĩnh Long

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 30/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 33/2008/QĐ-BGTVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 31/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 3679/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 30/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 388/2008/QĐ-UBND về Quy định mức chi bảo đảm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 09/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 2957/2008/QĐ-TTCP về Quy định việc tiếp nhận, xử lý và theo dõi, tổng hợp, báo cáo công tác xử lý đơn thư của cơ quan Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 30/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 65/2008/QĐ-UBND công bố định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 31/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Decision No. 59/2008/QD-BTTTT of December 31, 2008, promulgating the list of applicable forced standard on digital signatures and services to certify digital signatures

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 04/02/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 225/2008/QĐ-BQP về việc chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 17/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 4302/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 31/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 4535/QĐ-UBND năm 2008 về ủy quyền phê duyệt dự án vay vốn từ Quỹ giải quyết việc làm thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 31/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 4288/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng, bổ sung đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP do tỉnh Bình Dương ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 31/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 5767/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 7, quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 30/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Decision No. 482/2008/QD-UBND of December 31, 2008, promulgating regulations on plant density, unit price and principles of compensation and support for plants and food crops when the state recovers land applied in geographical areas of Quan

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 31/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 5766/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 30/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 5776/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 16, quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 30/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 5775/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 15, quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 30/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 5774/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 14, quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 30/12/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 36/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 09/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2008/BTNMT về chất lượng nước biển ven bờ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2008/BTNMT về chất lượng nước mặt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2008/BTNMT về mã luật khí tượng bề mặt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2008/BTNMT về nước thải công nghiệp dệt may do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2008/BTNMT về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Directive No. 06/2008/CT-NHNN of December 31, 2008, on the implementation of measures for making contribution to the promotion of business and production, goods circulation, prevention from economic recession, maintenance of economic growth, social security

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 31/01/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Decree No. 132/2008/ND-CP of December 31, 2008, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Product and Goods Quality.

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 31/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Chỉ thị 28/2008/CT-UBND về trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 09/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Chỉ thị 32/2008/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 09/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Chỉ thị 16/2008/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009 của thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 09/01/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây