Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 388 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Circular No. 19/2022/TT-BNNPTNT dated December 02, 2022 on promulgating lists of approved and prohibiated plant protection chemicals in Vietnam

Ngày ban hành: 01/12/2022

Ngày hiệu lực: 15/01/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 34/2007/QĐ-TTg về Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 11/03/2007

Ngày hiệu lực: 22/04/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 120/2008/QĐ-TTg về điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/08/2008

Ngày hiệu lực: 01/10/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 63/2015/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 28/07/2019

Ngày hiệu lực: 07/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 63/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

Ngày ban hành: 29/12/2015

Ngày hiệu lực: 08/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 219/2009/TT-BTC quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 18/11/2009

Ngày hiệu lực: 02/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư 192/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2009/TT-BTC quy định định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 25/12/2011

Ngày hiệu lực: 29/02/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 15/06/2009

Ngày hiệu lực: 15/06/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 82/2006/QĐ-BVHTT ban hành chương trình hành động của Bộ văn hóa - thông tin về thực hiện luật phòng chống tham nhũng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin ban hành

Ngày ban hành: 09/10/2006

Ngày hiệu lực: 24/10/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 52/2006/QĐ-BVHTT ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa – Thông tin về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Ngày ban hành: 17/05/2006

Ngày hiệu lực: 14/06/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 05/2013/TT-BVHTTDL quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 28/07/2013

Ngày hiệu lực: 11/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Circular No. 22/2020/TT-BTC dated April 10, 2020 on fees for mining and use of environmental data and collection, transfer, management and use thereof

Ngày ban hành: 09/04/2020

Ngày hiệu lực: 25/05/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 118/2015/QĐ-UBND Quy định thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 02/04/2015

Ngày hiệu lực: 12/04/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và bãi bỏ phụ lục 1 kèm theo Quyết định 118/2015/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 26/06/2018

Ngày hiệu lực: 09/08/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 12/12/2012

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư 22/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 09/04/2020

Ngày hiệu lực: 25/05/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về Quy định thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 09/06/2016

Ngày hiệu lực: 19/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 858/2014/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 25/12/2014

Ngày hiệu lực: 04/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 36/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 858/2014/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 02/10/2022

Ngày hiệu lực: 14/10/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 21/06/2016

Ngày hiệu lực: 14/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 11/07/2017

Ngày hiệu lực: 27/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư liên tịch 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN quy định quản lý tài chính Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 24/12/2013

Ngày hiệu lực: 09/02/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 45/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 30/08/2021

Ngày hiệu lực: 15/09/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Thông tư liên tịch 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 19/12/2012

Ngày hiệu lực: 04/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông tư liên tịch 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 17/06/2014

Ngày hiệu lực: 03/08/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư liên tịch 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 19/12/2012

Ngày hiệu lực: 14/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Thông tư liên tịch 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 24/04/2015

Ngày hiệu lực: 07/06/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông tư 242/2017/TT-BQP về hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 04/10/2017

Ngày hiệu lực: 19/11/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 01/04/2022

Ngày hiệu lực: 15/05/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư 138/2018/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 27/08/2018

Ngày hiệu lực: 13/10/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây