Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 496.854 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 30/08/2016

Ngày hiệu lực: 14/09/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 20/2022/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 26 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND quy định nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 05/05/2022

Ngày hiệu lực: 15/05/2022

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 42/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 13/11/2018

Ngày hiệu lực: 28/11/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 60/2006/QĐ-UBND về quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác Quốc phòng, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 07/09/2006

Ngày hiệu lực: 17/09/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 26/09/2019

Ngày hiệu lực: 06/10/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 26/07/2020

Ngày hiệu lực: 04/08/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 26/04/2020

Ngày hiệu lực: 09/05/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyết định 33/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 09/06/2021

Ngày hiệu lực: 25/06/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 57/2018/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 09/06/2020

Ngày hiệu lực: 19/06/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 09/01/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 139/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 14/02/2024

Ngày hiệu lực: 14/02/2024

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Quyết định 57/2018/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 22/10/2018

Ngày hiệu lực: 01/11/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 32/2012/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 25/12/2012

Ngày hiệu lực: 04/01/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm h Khoản 1 Điều 4 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 57/2018/QĐ-UBND (được bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 57/2018/QĐ-UBND)

Ngày ban hành: 06/05/2021

Ngày hiệu lực: 19/05/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 21/04/2019

Ngày hiệu lực: 05/06/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 04/06/2019

Ngày hiệu lực: 24/07/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 2273/QĐ-BYT năm 2023 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 41/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc Ưu tú"

Ngày ban hành: 22/05/2023

Ngày hiệu lực: 22/05/2023

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 11/05/2014

Ngày hiệu lực: 26/05/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Nghị định 41/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"

Ngày ban hành: 04/05/2015

Ngày hiệu lực: 19/06/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Thông tư 117/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 21/12/2021

Ngày hiệu lực: 09/02/2022

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Tràm Chim do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Ngày ban hành: 22/04/2020

Ngày hiệu lực: 09/05/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 33/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế kèm theo Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 02/11/2022

Ngày hiệu lực: 14/11/2022

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 01/07/2020

Ngày hiệu lực: 14/07/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 14/12/2019

Ngày hiệu lực: 25/12/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/12/2019

Ngày hiệu lực: 11/12/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 10/01/2019

Ngày hiệu lực: 24/01/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định về cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 23/08/2022

Ngày hiệu lực: 05/09/2022

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 04/05/2021

Ngày hiệu lực: 17/05/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 31/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 26/08/2018

Ngày hiệu lực: 09/09/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 21/06/2021

Ngày hiệu lực: 05/07/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây