Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 47 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc cử đồng chí Võ Đông Giang giữ chức Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1983

Ngày hiệu lực: 14/07/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị quyết về việc thông qua sơ bộ phần chung của Bộ luật hình sự do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1983

Ngày hiệu lực: 14/07/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 1983

Ngày ban hành: 29/06/1983

Ngày hiệu lực: 08/07/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Chỉ thị 179-CT năm 1983 về xây dựng kế hoạch Nhà nước và ngân sách Nhà nuớc năm 1984 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1983

Ngày hiệu lực: 13/07/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 195/QĐ-UB năm 1983 bổ sung mức thu thuế sát sinh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 183/QĐ-UB năm 1983 về huy động lao động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa năm 1983 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/06/1983

Ngày hiệu lực: 22/06/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 169-CT năm 1983 về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng thuỷ sản trước khi xuất khẩu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 166-CT năm 1983 đổi tên trường Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp do Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Nghị định 62-HĐBT năm 1983 về việc thành lập Ban cơ khí của Chính phủ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 20/06/1983

Ngày hiệu lực: 05/07/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 163-CT năm 1983 về việc đưa công tác đào tạo ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc vào quy chế đại học và trên đại học do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công ước 159 năm 1983 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm của người có khuyết tật

Ngày ban hành: 19/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ thị 29/CT-UB năm 1983 về đẩy mạnh thực hiện công tác điều chỉnh ruộng đất, cải tạo và xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 17/06/1983

Ngày hiệu lực: 17/06/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Nghị định 61-HĐBT năm 1983 về việc thành lập Hội đồng thi đua các cấp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: 30/06/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3802:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp so màu xác định hàm lượng axit silixic do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3801:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp xác định tổng hàm lượng kim loại nặng tính chuyển ra chì do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3800:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp phức chất xác định tổng hàm lượng canxi và magiê do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3797:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp so màu xác định hàm lượng sắt do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3795:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp xác định hàm lượng natri hidroxit tổng lượng bazơ và natri cacbonat do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 178-QĐ năm 1983 ban hành mười tiêu chuẩn Nhà nước về Natri hidroxit do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: 30/06/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3804:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp so màu xác định hàm lượng thủy ngân do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3803:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp so màu xác định hàm lượng nhôm do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3799:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp so màu xác định hàm lượng natri sunfat do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3796:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp xác định hàm lượng natri clorua do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3794:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp lấy mẫu do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3793:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - yêu cầu kỹ thuật do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3805:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3792:1983 về Mỡ đặc - Phương pháp xác định giới hạn bền do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 14/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 175-QĐ năm 1983 ban hành ba tiêu chuẩn Nhà nước về nhiên liệu, xăng, mỡ đặc do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 14/06/1983

Ngày hiệu lực: 30/06/1984

Tình trạng: Không xác định

29
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3791:1983 về Xăng - Phương pháp xác định chu kỳ cảm ứng do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 14/06/1983

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công ước quốc tế về hệ thống điều hoà mô tả và mã hóa hàng hóa 1983

Ngày ban hành: 13/06/1983

Ngày hiệu lực: 31/12/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây