Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 32 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 281-CT năm 1988 về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách trong sản xuất kinh doanh của ngành giao thông vận tải do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 280-CT năm 1988 về thống nhất tổ chức nhập khẩu và kinh doanh kim khí trong nước vào Tổng công ty kim khí (Bộ Vật tư) do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 279-CT năm 1988 về việc thống nhất kinh doanh xăng dầu vào Tổng công ty Xăng dầu (bộ vật tư) do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 329/QĐ-UB năm 1988 ban hành bản quy tắc vệ sinh thành phố của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 27/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Chỉ thị 165-HĐBT năm 1988 chủ trương đối với người việt nam định cư ở các nước Xã hội chủ nghĩa do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1988

Ngày hiệu lực: 27/10/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
thông tư liên bộ 47-TT/LB năm 1988 về chế độ trợ cấp tiền mua giấy viết cho học sinh phổ thông các cấp do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1988

Ngày hiệu lực: 31/12/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 160/CV-LT về Bảng thời hạn bảo quản mẫu tài liệu chủ yếu của Đảng ở Trung ương do Cục Lưu trữ ban hành

Ngày ban hành: 25/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Chỉ thị 43/CT-UB năm 1988 về việc khẩn trương chuyển các cơ sở cưa xẻ gỗ trong nội thành ra vùng quy hoạch ở ngoại thành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/10/1988

Ngày hiệu lực: 25/10/1988

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Thông tư 21-LĐTBXH/TT-1988 hướng dẫn Quyết định 276-CT-1988 về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 24/10/1988

Ngày hiệu lực: 05/12/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn về việc tổ chức đánh giá trình độ giáo viên các trường dạy nghề

Ngày ban hành: 24/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 276-CT năm 1988 về việc sửa đổi chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động Cách mạng trước năm 1945 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư 10-TT/TS-QLHS-1988 quy định cho xuất cảnh đi học nước ngoài theo con đường tự lựa chọn do Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề ban hành

Ngày ban hành: 21/10/1988

Ngày hiệu lực: 05/11/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 217/QĐ-UB năm 1988 ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra, trực thuộc UBND quận, huyện của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 21/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 271-CT năm 1988 về việc quy định và công bố tỷ giá của đồng việt nam với các ngoại tệ ngoài các nước Xã hội chủ nghĩa do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 270-CT năm 1988 về việc tiếp nhận và chi trả kiều hối bằng vàng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Chỉ thị 269-CT năm 1988 thi hành bộ luật tố tụng hình sự do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 18/10/1988

Ngày hiệu lực: 02/11/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 163-HĐBT năm 1988 ban hành bản quy định trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước của Hội đồng Bộ trưởng

Ngày ban hành: 18/10/1988

Ngày hiệu lực: 18/10/1988

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 268-CT năm 1988 về việc kiện toàn tiểu ban nghiên cứu chiến lược khoa học và kỹ thuật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 18/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 3876/UB-TM về việc hướng dẫn thi hành các văn bản số 199/CT ngày 12-8-87, 196/CT ngày 21-6-88 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Nghị định 161-HĐBT năm 1988 về điều lệ quản lý ngoại hối của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/10/1988

Ngày hiệu lực: 17/10/1988

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 162-HĐBT năm 1988 về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/10/1988

Ngày hiệu lực: 17/01/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
nghị định 157-HĐBT năm 1988 quy định hạn tuổi phục vụ của Sỹ quan chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật trong lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/10/1988

Ngày hiệu lực: 31/10/1988

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 783TL/QD ban hành Quy trình Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Thủy lợi ban hành

Ngày ban hành: 14/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Tiêu chuẩn ngành 14TCN 57:1988 về thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thủy lợi do Bộ Thủy lợi ban hành

Ngày ban hành: 14/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Nghị định 155-HĐBT năm 1988 quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/10/1988

Ngày hiệu lực: 14/10/1988

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 156-HĐBT năm 1988 về tổ chức bộ máy thu quốc doanh và thuế ở cơ quan tài chính các cấp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 264-CT năm 1988 không thực hiện quyết định 156-CT về việc điều chỉnh tiêu chuẩn bán lương thực đối với công nhân, viên chức và những người thuộc diện chính sách do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/10/1988

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Chỉ thị 154-HĐBT năm 1988 thực hiện chỉ thị 47-CT/TƯ về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/10/1988

Ngày hiệu lực: 25/10/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Chỉ thị 262-CT năm 1988 tăng cường công tác quản lý, bảo vệ than do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 09/10/1988

Ngày hiệu lực: 24/10/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư 15-LĐTBXH/TT-1988 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức nhà nước năm 1988 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 09/10/1988

Ngày hiệu lực: 05/09/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây