Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Thông tư liên tịch

1
Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 26/09/2013

Ngày hiệu lực: 14/11/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Joint Circular No. 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC dated August 7, 2018 on elaboration of procedures, monetary bail amounts, temporary holding, refund, forfeiture, and transfer to state budget of bail money

Ngày ban hành: 06/08/2018

Ngày hiệu lực: 19/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Joint Circular No. 01/2023/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC dated January 18, 2023 on cooperation in implementation of certain regulations of the Law on Execution of Criminal Judgments in the community

Ngày ban hành: 17/01/2023

Ngày hiệu lực: 09/03/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư liên tịch 01/2023/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp trong thực hiện quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự tại cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 17/01/2023

Ngày hiệu lực: 09/03/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Joint Circular 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC dated May 12, 2023 on coordination in notifying, sending, or providing information and documents related to offenders

Ngày ban hành: 11/05/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 11/05/2023

Ngày hiệu lực: 30/06/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2023

Ngày hiệu lực: 24/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 16-TT-LB năm 1964 về việc nộp kinh phí bảo hiểm xã hội và trả các khoản trợ cấp hưu trí, trợ cấp thôi việc vì tai nạn lao động, vì mất sức lao động, trợ cấp chôn cất và tiền tuất do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước - Tổng công đoàn ban hành

Ngày ban hành: 05/06/1964

Ngày hiệu lực: 20/06/1964

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tư liên tịch 09/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban Nhân dân các cấp quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội ở địa phương do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ cùng ban hành

Ngày ban hành: 08/06/2004

Ngày hiệu lực: 08/07/2004

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Thông tư liên tịch 121/2010-TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện do Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 11/08/2010

Ngày hiệu lực: 25/09/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Joint Circular No. 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA dated May 04, 2016 on guidelines for cooperation in protection of national security and guarantee of social order and safety in the fields of culture, family affairs, physical training, sports and tourism

Ngày ban hành: 03/05/2016

Ngày hiệu lực: 24/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Joint Circular No. 13/2016/TTLT-BYT-BGDDT dated May 12, 2016, regulations on healthcare activities in schools

Ngày ban hành: 11/05/2016

Ngày hiệu lực: 29/06/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Joint Circular No. 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP dated October 11, 2021 on cooperation in following procedures for shortening probation period for parolees and persons serving suspended sentences

Ngày ban hành: 10/10/2021

Ngày hiệu lực: 25/11/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Joint Circular No. 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP dated October 11, 2021 on coordination in carrying out procedures for remission of or exemption from serving non-custodial sentence and exemption from serving the remaining length of residence prohibition or probation order

Ngày ban hành: 10/10/2021

Ngày hiệu lực: 25/11/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Joint Circular No. 20/2015/TTLT-BGDDT-BNV dated September 14, 2015, codes and standards of various ranks of preschool teachers

Ngày ban hành: 13/09/2015

Ngày hiệu lực: 31/10/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Joint circular No. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMTof January 29, 2011 guiding forest allocation and lease in association with forestland allocation and lease

Ngày ban hành: 28/01/2011

Ngày hiệu lực: 24/03/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Joint Circular No. 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC dated November 29, 2021 on elaboration of suspension of cases due to force majeure (natural disasters or epidemics) according to Point c Clause 1 Article 148, Point d Clause 1 Article 229 and Point d Clause 1 Article 247 of Criminal Procedures Code

Ngày ban hành: 28/11/2021

Ngày hiệu lực: 30/11/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Joint circular No. 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT dated August 21, 2015, regulations on health standards for drivers, regular check-ups for car drivers and medical facilities doing check-ups for driver

Ngày ban hành: 20/08/2015

Ngày hiệu lực: 09/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư liên bộ 08/TTLB năm 1996 hướng dẫn về công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 21/04/1996

Ngày hiệu lực: 21/04/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Joint circular No. 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC of February 22, 2013, guidelines for the reception, transfer and further enforcement over people who are serving prison sentence

Ngày ban hành: 21/02/2013

Ngày hiệu lực: 14/04/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Joint circular No. 05/2013/TTLT-BYT-BCT of February 08, 2013, guiding the labeling, printing of health warnings on tobacco packages

Ngày ban hành: 07/02/2013

Ngày hiệu lực: 30/04/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Joint circular No. 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHDT-BTC dated November 14, 2014, guiding procedures for contributing capital to geological baseline surveys of minerals by organizations and individuals and management of their contributed capital

Ngày ban hành: 13/11/2014

Ngày hiệu lực: 28/12/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Joint circular No. 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTWMTTQVN of March 31, 2000 guiding the compilation and implementation of rural conventions and rules of villages, hamlets and population clusters

Ngày ban hành: 30/03/2000

Ngày hiệu lực: 14/04/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Joint circular No. 08/2003/TTLT-BKH-BTC of December 29, 2003, guiding the implementation of a number of provisions of the Government's Decree No. 38/2003/ND-CP of April 15, 2003 on transforming a number of foreign-invested enterprises to operate in the form of joint-stock company

Ngày ban hành: 28/12/2003

Ngày hiệu lực: 22/01/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Joint circular No. 19/2000/TTLT/BTC-BQP of March 14, 2000, guiding the collection, remittance, management and use of fines on administrative violations in the territorial waters, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of The Socialist Republic of Vietnam

Ngày ban hành: 13/03/2000

Ngày hiệu lực: 28/03/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Joint circular No. 88-TTLB of November 27, 1995, guiding the collection and use of surcharge in the tourist service.

Ngày ban hành: 26/11/1995

Ngày hiệu lực: 31/12/1994

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Joint circular No. 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP of June 16, 1999, guiding the method of determining and competence to decide consumption prices of clean water in urban areas, industrial parks and rural population clusters

Ngày ban hành: 15/06/1999

Ngày hiệu lực: 30/06/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Joint circular No. 13/1999/TTLT/BLDTBXH-BTC-BKHDT of May 08, 1999, guiding the provision of loans from the national employment support fund and the establishment of local employment funds

Ngày ban hành: 07/05/1999

Ngày hiệu lực: 22/05/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 10/09/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

30
Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng quy định tương trợ tư pháp về dân sự của Luật Tương trợ tư pháp do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 23/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây