Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Nghị quyết

1
Nghị quyết 08/2024/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội đến hết năm học 2025-2026

Ngày ban hành: 14/05/2024

Ngày hiệu lực: 14/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị quyết 44/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025

Ngày ban hành: 08/12/2022

Ngày hiệu lực: 18/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2023 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X

Ngày ban hành: 13/07/2023

Ngày hiệu lực: 13/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND quy định số lượng, mức phụ cấp cho lực lượng Dân quân tự vệ ở xã, phường, thị trấn và Công an viên bán chuyên trách ở xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 26/10/2023

Ngày hiệu lực: 05/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 26/10/2023

Ngày hiệu lực: 05/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang để đầu tư xây dựng dự án: Đường Nguyễn Văn Trỗi -Võ Thị Sáu

Ngày ban hành: 26/10/2023

Ngày hiệu lực: 05/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND sửa đổi danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 26/10/2023

Ngày hiệu lực: 05/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày ban hành: 03/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

9
Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ hằng tháng cho người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày ban hành: 03/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

10
Nghị quyết 33/2023/NQ-HĐND về Quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 07/12/2023

Ngày hiệu lực: 18/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Nghị quyết 10/2024/NQ-HĐND bổ sung giá đất trong Bảng giá đất ở tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND sửa đổi Mục II Phụ lục kèm theo Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024)

Ngày ban hành: 04/04/2024

Ngày hiệu lực: 14/04/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2024 về Dự án xây dựng Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 08/06/2024

Ngày hiệu lực: 08/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị quyết 16/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố do Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 14/05/2024

Ngày hiệu lực: 14/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ngày ban hành: 29/05/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

15
Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND về tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Ngày ban hành: 29/05/2024

Ngày hiệu lực: 09/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ngày ban hành: 29/05/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

17
Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND về Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương theo quy định tại Điều 91 Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Ngày ban hành: 29/05/2024

Ngày hiệu lực: 29/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Nghị quyết 71/2024/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 43/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; bãi bỏ Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 27/05/2024

Ngày hiệu lực: 09/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Nghị quyết 72/2024/NQ-HĐND sửa đổi Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết 46/2022/NQ-HĐND về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025

Ngày ban hành: 27/05/2024

Ngày hiệu lực: 09/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2030

Ngày ban hành: 29/05/2024

Ngày hiệu lực: 09/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý

Ngày ban hành: 29/05/2024

Ngày hiệu lực: 09/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 29/05/2024

Ngày hiệu lực: 09/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Nghị quyết 35/NQ-HĐND quy định về mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 30/05/2024

Ngày hiệu lực: 30/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Nghị quyết 71/2017/NQ-HĐND về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 06/12/2017

Ngày hiệu lực: 16/12/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 06/12/2017

Ngày hiệu lực: 16/12/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 13/07/2023

Ngày hiệu lực: 24/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Nghị quyết 82/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024

Ngày ban hành: 04/06/2024

Ngày hiệu lực: 04/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND quy định chính sách miễn, giảm học phí đối với trẻ em mầm non dưới 05 tuổi và học sinh trung học cơ sở thuộc các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Long An

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 31/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Long An

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

30
Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành

Ngày ban hành: 09/05/2024

Ngày hiệu lực: 09/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây