Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm tại Thông tư 17/2023/TT-BYT?

Thứ tư - 27/09/2023 03:14
Thông tư 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm như thế nào?

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm tại Thông tư 17/2023/TT-BYT?

Ngày 25/9/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 17/2023/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thông tư 17/2023/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm như sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 24/2019/TT-BYT:

+ Sửa đổi khoản 8 Điều 3 Thông tư 24/2019/TT-BYT

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 Thông tư 24/2019/TT-BYT

+ Bổ sung khoản 5 và khoản 6 vào Điều 5 Thông tư 24/2019/TT-BYT

+ Bổ sung 18 chất phụ gia thực phẩm vào Phụ lục 2B - Mức sử dụng tối đa phụ gia thực phẩm trong thực phẩm chưa được quy định theo tiêu chuẩn CODEX STAN 192-1995 (2018) quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BYT.

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư 24/2019/TT-BYT

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 Thông tư 24/2019/TT-BYT.

- Sửa đổi, bổ sung Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT:

+ Sửa đổi, bổ sung Phần 7 Quyết định 46/2007/QĐ-BYT

+ Danh mục chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm được ban hành tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BYT

- Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 18/2019/TT-BYT:

+ Sửa đổi Điều 4 Thông tư 18/2019/TT-BYT

+ Sửa đổi nội dung mục 7.11 phần VII Kiểm soát chất lượng tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BYT.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 43/2014/TT-BYT:

+ Sửa tên Điều 3 Thông tư 43/2014/TT-BYT

+ Sửa đổi khoản 3 Điều 3 Thông tư 43/2014/TT-BYT

+ Sửa đổi khoản 2, khoản 4 Điều 4 Thông tư 43/2014/TT-BYT

+ Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 43/2014/TT-BYT

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 8 Thông tư 43/2014/TT-BYT

+ Sửa đổi điểm b, điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư 43/2014/TT-BYT

+ Sửa đổi điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 10 Thông tư 43/2014/TT-BYT

+ Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 43/2014/TT-BYT

+ Sửa đổi câu dẫn Điều 11 Thông tư 43/2014/TT-BYT

+ Sửa đổi khoản 4 Điều 11Thông tư 43/2014/TT-BYT

- Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2015/TT-BYT:

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 2

+ Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4

+ Sửa đổi, bổ sung các điểm a, b và h khoản 1 Điều 6

+ Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 2 Điều 6

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 14

+ Thay thế các Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06 Thông tư 48/2015/TT-BYT bằng các biểu mẫu tương ứng tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BYT.

- Sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 49/2015/TT-BYT:

+ Sửa đổi cụm từ “Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm” bằng cụm từ “Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế” tại phần căn cứ ban hành của Thông tư 49/2015/TT-BYT.

+ Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 4, điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 49/2015/TT-BYT

+ Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư 49/2015/TT-BYT

+ Thay thế cụm từ "Cục An toàn thực phẩm" bằng cụm từ "Cục Quản lý Môi trường y tế" tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 7; khoản 2, khoản 4 Điều 8; Điều 9; Điều 11; khoản 2 Điều 16 Thông tư 49/2015/TT-BYT; thay thế cụm từ “vfa.gov.vn” bằng cụm từ “vihem.gov.vn” tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 49/2015/TT-BYT

+ Bỏ cụm từ "hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc lá đóng trên địa bàn” tại Điều 11 Thông tư 49/2015/TT-BYT.

+ Bỏ cụm từ “hoặc đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc lá đóng trên địa bàn thực hiện” tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 49/2015/TT-BYT.

+ Thay thế cụm từ "Cục An toàn thực phẩm" bằng cụm từ "Cục Quản lý Môi trường y tế" tại các Mẫu số 06, 07, 08, 09 và 10; thay thế cụm từ “.../ATTP-TNCB” bằng cụm từ “.../MT-TNCB” tại Mẫu số 06 và Mẫu số 09; thay thế cụm từ “.../ATTP-XNCB” bằng cụm từ “.../MT-XNCB” tại Mẫu số 07 và Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 49/2015/TT-BYT.

- Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành:

+ Bãi bỏ Thông tư 14/2011/TT-BYT.

+ Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành như sau:

++ Bãi bỏ Mục 4 giải thích từ ngữ và mục 5 soát xét bổ sung thuộc Phần 1 Quy định chung của Quy định Giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm; Mục 4.5 quy định vệ sinh an toàn chất tẩy rửa dùng để rửa dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm; Mục 4.6 quy định giới hạn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng, bảo quản và đun nấu thực phẩm (trừ dụng cụ bằng gốm, thuỷ tinh) thuộc Phần 4 quy định vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm của Quy định Giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm;

Mục 6.5 quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc; Mục 6.8 quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong gia vị và nước chấm; Mục 6.11 quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong đồ hộp và Mục 6.12 quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong dầu, mỡ thuộc Phần 6 giới hạn vi sinh vật trong thực phẩm và Danh mục chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm tại Phần 7 Danh mục các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.

++ Bãi bỏ các điểm b, c, d và đ khoản 10 Điều 1 Thông tư 29/2020/TT-BYT.

++ Bãi bỏ số thứ tự 32 phần giải thích từ ngữ; bãi bỏ mục 3.11.2; 3.17; 3.29 và 3.49 phần III Cơ sở sản xuất và trang thiết bị tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 18/2019/TT-BYT.

++ Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 6 Thông tư 48/2015/TT-BYT.

++ Bãi bỏ các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 2; khoản 1, khoản 2 Điều 3; điểm a khoản 1 Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 9; điểm a khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 10; khoản 1, khoản 2 Điều 11; điểm a khoản 1 Điều 12; Điều 13; khoản 2 Điều 14; khoản 2 Điều 15; Chương VII Thông tư 43/2014/TT-BYT.

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm tại Thông tư 17/2023/TT-BYT? (Hình từ internet)

Hương liệu dùng trong thực phẩm bao gồm các hương liệu nào?

Căn cứ theo quy định hiện hành tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định như sau:

Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng và mức sử dụng tối đa trong thực phẩm
...
4. Hương liệu dùng trong thực phẩm bao gồm các hương liệu đã được JECFA đánh giá, xác định an toàn ở các lượng ăn vào dự kiến hoặc lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được (ADI). Các hương liệu này phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tương ứng về nhận biết và độ tinh khiết; tuân theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6417:2010 Hướng dẫn sử dụng hương liệu và các quy định cụ thể tại Thông tư này.

Căn cứ theo quy định mới tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 17/2023/TT-BYT sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 5 Thông tư 24/2019/TT-BYT như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm
...
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 như sau:
“4. Hương liệu dùng trong thực phẩm bao gồm các hương liệu thuộc một trong các danh mục sau:
a) Hương liệu đã được JECFA đánh giá, xác định an toàn ở các lượng ăn vào dự kiến hoặc lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được (ADI);
b) Hương liệu được công nhận an toàn (GRAS) ban hành bởi Hiệp hội các nhà sản xuất hương và chất chiết xuất của Hoa Kỳ (FEMA);
c) Hương liệu dùng trong thực phẩm của Liên minh châu Âu ban hành bởi Nghị viện và Hội đồng Liên minh châu Âu.”.
...

Như vậy, căn cứ theo quy định mới thì hương liệu dùng trong thực phẩm được bổ sung thêm các hương liệu thuộc một trong các danh mục sau:

- Hương liệu được công nhận an toàn (GRAS) ban hành bởi Hiệp hội các nhà sản xuất hương và chất chiết xuất của Hoa Kỳ (FEMA);

- Hương liệu dùng trong thực phẩm của Liên minh châu Âu ban hành bởi Nghị viện và Hội đồng Liên minh châu Âu.

Thông tư 17/2023/TT-BYT có hiệu lực khi nào?

Căn cứ tại Điều 10 Thông tư 17/2023/TT-BYT thì Thông tư 17/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2023.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây