Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Thời gian thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2023-2025 là khi nào?

Thứ tư - 27/09/2023 00:11
Thời gian thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2023-2025 là khi nào?

Thời gian thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2023-2025 là khi nào?

Căn cứ tại Mục III Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 4211/QĐ-UBND năm 2023, quy định về thời gian thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2023-2025 như sau:

(1) Thành lập Ban Chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025:

Thời gian thực hiện: Trong tháng 8 năm 2023.

(2) Tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền, vận động

Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2023.

(3) Xây dựng hợp phần Phương án sắp xếp và trình Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

- Nội dung hợp phần Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Phụ lục đính kèm Công văn 4279/SNV-XDCQCTTN ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: Đến ngày 30 tháng 9 năm 2023.

- Nội dung Phương án tổng thể theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.

Thời gian thực hiện: Đến ngày 25 tháng 10 năm 2023.

(4) Xây dựng và trình hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố có liên quan và chính quyền địa phương của đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp hoặc có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp căn cứ Phương án tổng thể đã được hoàn thiện theo ý kiến bằng văn bản của Bộ Nội vụ để xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Tổ chức lấy ý kiến cử tri Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã liên quan Đề án: Trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương chú trọng việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Thời gian thực hiện: Đến ngày 31 tháng 3 năm 2024.

- Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện liên quan xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thời gian thực hiện: Đến ngày 10 tháng 4 năm 2024.

- Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện thành 01 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025 báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định.

Thời gian thực hiện: Đến ngày 15 tháng 6 năm 2024.

- Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố có Tờ trình để trình Chính phủ kèm theo hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 gửi Bộ Nội vụ.

Thời gian thực hiện: Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

(5) Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024.

(6) Tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, khắc phục các bất cập trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

- Về tiếp tục sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết đối với những người dôi dư tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021.

Chậm nhất là đến hết năm 2024, các địa phương hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết dôi dư tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021

- Về rà soát các quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị và bố trí nguồn lực, kinh phí đầu tư cho các đơn vị hành chính đô thị hình thành sau sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và sở, ngành Thành phố có liên quan trong phạm vi, thẩm quyền của mình hướng dẫn rà soát, điều chỉnh các quy hoạch tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021, bảo đảm kết nối và phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Về xử lý trụ sở của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp mà đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý

Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2023.

- Về phân loại đơn vị hành chính và lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp có liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan rà soát, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp theo quy định.

Sơ kết, tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức sơ kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025 chậm nhất ngày 15 tháng 8 năm 2025.

Thời gian thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2023-2025 là khi nào? (Hình từ internet)

Nội dung kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2023-2025 như thế nào?

Căn cứ tại tiểu mục 1 Mục IV Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 4211/QĐ-UBND năm 2023, Nội dung kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2023-2025 gồm có như sau:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025.

- Xây dựng Phương án tổng thể và lập hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Đánh giá tác động việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Các chi phí khác phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch (nếu có).

Nguồn kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2023-2025 từ đâu?

Căn cứ tại tiểu mục 2 Mục IV Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 4211/QĐ-UBND năm 2023, nguồn kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP. HCm giai đoạn 2023-2025 được quy định như sau:

Sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên trong khoản ngân sách nhà nước đã giao trong thời kỳ ổn định ngân sách của các đơn vị thực hiện sắp xếp để thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây