Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam hợp lệ khi nào? Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ tối đa bao nhiêu năm?

Thứ ba - 26/09/2023 02:13
Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam tối đa bao nhiêu năm? Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam hợp lệ khi nào?

Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam tối đa bao nhiêu năm?

Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam được quy định tại khoản 1 Điều 8 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam được công nhận kèm theo Quyết định 441/QĐ-BNV năm 2023 như sau:

Hội đồng quản lý Quỹ
1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích. Hội đồng quản lý Quỹ có tối thiểu 03 thành viên do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề cử, trường hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước bầu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được Bộ Nội vụ công nhận. Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên.
...

Theo quy định trên, Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quỹ.

Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam không quá 05 năm.

Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam (Hình từ Internet)

Từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ cần làm gì?

Từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam được công nhận kèm theo Quyết định 441/QĐ-BNV năm 2023 như sau:

Hội đồng quản lý Quỹ
...
2. Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ;
b) Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; thông qua hợp đồng vay, mua, bán tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng Việt Nam trở lên;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ;
d) Quyết định mức lương, thưởng và chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật;
đ) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính của Quỹ;
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ;
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP;
h) Đổi tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;
i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của Quỹ; quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù hợp với quy định của Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.
l) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ- CP và Điều lệ Quỹ.
...

Như vậy, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban hành:

- Quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ;

- Quy định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Quỹ;

- Quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của Quỹ;

- Quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý;

- Quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ;

- Các quy định trong nội bộ Quỹ phù hợp với quy định của Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam hợp lệ khi nào?

Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam được công nhận kèm theo Quyết định 441/QĐ-BNV năm 2023 như sau:

Hội đồng quản lý Quỹ
...
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ:
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ mỗi năm một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của trên 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ là hợp lệ khi có 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia;
b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý kiến bằng văn bản; ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của thành viên có mặt tại cuộc họp;
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có từ 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ biểu quyết tán thành.

Theo quy định trên, cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ mỗi năm một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của trên 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam là hợp lệ khi có 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây