Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

NHNN giải đáp vướng mắc về cho vay bằng phương thức điện tử

Thứ ba - 14/11/2023 07:31
Ngân hàng Nhà nước có ban hành văn bản nào để giải đáp vướng mắc về cho vay bằng phương thức điện tử không?
 

NHNN giải đáp vướng mắc về cho vay bằng phương thức điện tử (Hình từ internet)

 

NHNN giải đáp vướng mắc về cho vay bằng phương thức điện tử

Ngày 08/11/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 8631/NHNN-CSTT trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến việc thực hiện Thông tư 06/2023/TT-NHNN, nhằm đảm bảo sự thống nhất trong toàn hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Câu hỏi: Cho vay bằng phương tiện điện tử tại Mục 3 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) áp dụng với trường hợp thực hiện cho vay toàn bộ các khâu bằng phương tiện điện tử hay cả trường hợp áp dụng một hoặc một vài khâu bằng phương tiện điện tử?

Trả lời: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định thực hiện cho vay bằng phương tiện điện tử áp dụng một hoặc một vài khâu hoặc toàn bộ quy trình cho vay theo quy định tại Mục 3 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).

Câu hỏi: Hệ thông thông tin thực hiện hoạt động cho vay có bắt buộc được phân loại là hệ thống thông tin cấp độ 3 theo khoản 2 Điều 32a Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đối, bổ sung)?

Trả lời: Khoản 2 Điều 32a Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định hệ thống thông tin thực hiện hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử phải tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên theo quy định của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 quy định hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng thực hiện phân loại theo quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP và các hệ thống thông tin khác thực hiện phân loại theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 5 Thông tư 09/2020/TT-NHNN. Theo đó, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

Câu hỏi: Phạm vi áp dụng cho vay bằng phương tiện điện tử bao gồm cá nhân và pháp nhân hay chỉ áp dụng với cá nhân?

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đối, bố sung), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định cho vay bằng phương tiện điện tử đối với khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm cá nhân và pháp nhân. Riêng đối với quy định tại Điều 32b Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng (eKYC) phục vụ hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử (eKYC chỉ là một khâu trong quy trình cho vay bằng phương tiện điện tử) đối với khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống; không áp dụng đối với khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác và khách hàng là pháp nhân.

Câu hỏi: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể thực hiện cho vay bằng phương tiện điện tử đối với các nhu cầu vay vốn khác ngoài nhu cầu vay phục vụ nhu cầu đời sống không?

Trả lời: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định cho vay bằng phương tiện điện tử phục vụ nhu cầu phục vụ đời sống, hoạt động kinh doanh, hoạt động khác theo quy định tại Mục 3 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).

Câu hỏi: Theo quy định điểm c khoản 1 Điều 32b Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thu thập cả âm thanh, hình ảnh, bản ghi hình, ghi âm của khách hàng khi khách hàng vay vốn để có thể thực hiện lưu trữ, bảo quản theo quy định này hay chỉ yêu cầu lưu trữ nếu có phát sinh thu thập các yếu tố này trong quá trình khách hàng vay vốn?

Vì khi thực hiện nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng phục vụ cho hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể thực hiện thông qua các thông tin nhận biết khách hàng, dữ liệu sinh trắc học (vân tay/mống mắt,...), không nhất thiết phải ghi âm, ghi hình khách hàng. Trong trường hợp đó thì sẽ không có các yếu tố này để lưu trữ, bảo quản.

Trả lời: Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32b Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có giải pháp, công nghệ, kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng phục vụ hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử; chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đảm bảo tối thiểu các yêu cầu, trong đó bao gồm việc lưu trữ, bảo quản đầy đủ, chi tiết thông tin nhận biết khách hàng, dữ liệu sinh trắc học của khách hàng; âm thanh, hình ảnh, bản ghi hình, ghi âm; số điện thoại thực hiện giao dịch; nhật ký giao dịch trong quá trình cho vay.

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định lựa chọn giải pháp, công nghệ, kỹ thuật triển khai việc lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu trong quá trình nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng phục vụ hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử; tuy nhiên, các thông tin, dữ liệu (bao gồm bản ghi âm, ghi hình...) phải đảm bảo đầy đủ theo quy định.

Câu hỏi: Điều 32b Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đối, bổ sung) quy định việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng bằng phương tiện điện từ (eKYC) theo khoản 1 chỉ áp dụng với khách hàng cá nhân vay phục vụ đời sống. Theo đó, khách hàng là cá nhân vay phục vụ hoạt động kinh doanh và pháp nhân chưa được áp dụng eKYC theo quy định tại Điều 32b cho vay có đúng không?

Trả lời: Điều 32b Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), quy định về nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng bằng phương tiện điện tử và áp dụng đối với đối tượng khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống. Khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác và khách hàng là pháp nhân không được áp dụng nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng bằng phương tiện điện tử tại Điều 32b Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đối, bổ sung) để phục vụ hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, mà thực hiện theo các quy định liên quan tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).

Câu hỏi: Trường hợp cá nhân đã thiết lập quan hệ được xác minh bằng phương tiện điện tử hoặc bằng hình thức trực tiếp với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước đây, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được tự quyết định biện pháp công nghệ để xác minh khách hàng để thực hiện các khoan vay vốn bằng phương tiện điện tử hay không?

Trường hợp khách hàng đã được nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng và mỗi lần khách hàng thực hiện vay, hệ thống xác thực khách hàng bằng các yếu tố: Tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP thì có đáp ứng quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN không?

Trả lời: Điều 32b Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng áp dụng đối với khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống; không áp dụng đối với khách hàng pháp nhân và khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác.

Trường hợp khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống đã thiết lập mối quan hệ tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và hoàn thành việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng (bằng phương tiện điện tử hoặc bằng hình thức trực tiếp), thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ kỹ thuật để xác minh thông tin nhận biết khách hàng phục vụ cho vay bằng phương tiện điện tử đảm bảo phù hợp với các thông tin đã biết về khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 32b Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây